โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

เรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)จัดให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล๑-ชั้นอนุบาล๓ได้เรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นตลอดปีการศึกษา


by

Tags: