อนุบาล3/1

ลำดับที่ชื่อ – สกุลหมายเหตุ
1ด.ช.ศุภวัฒน์ เพริศแก้ว
2ด.ช.ธัชชชนก หาเรือนศรี
3ด.ช.พีรพล ตุ่ยไชย
4ด.ช.กวินทรา งอธิราช
5ด.ช.นพคุณ ใครบุตร
6ด.ช.ฐิตินันท์ อัครจันทร์
7ด.ช.ภูดิศ สืบพงษ์
8ด.ช.พีรเดช บงบุตร
9ด.ญ.รสิตา ริยะบุตร
10ด.ญ.อลิชา ไชยพะยวน
11ด.ญ.นภาพรรณ ควรเสนา
12ด.ญ.กมลวรรณ ยันนี
13ด.ญ.ขวัญฤทัย แป้งนวล
14ด.ญ.ปาณิสรา สุขแก้ว
15ด.ญ.สุวรรณรดา ผานะวงศ์
16ด.ญ.ลัลล์ลลิล ทองเกลียว
17ด.ญ.พิชชาภา โพยนอก
ครูประจำชั้นนางสาวอมรรัตน์ งามจิตร
Scroll to Top