โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

อนุบาล1/5

ลำดับที่ชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1ด.ช.กันนภัทร สารเนตร
2ด.ช.กัณตพล ชาเหลา
3ด.ช.เตชธรรม บุตรสุวรรณ์
4ด.ช.จอมพล จันทร์ว่องกิจ
5ด.ญ.สุพัตรา วงศ์วันดี
6ด.ญ.ชญาภา สิงห์เล็ก
7ด.ญ.อนุธิดา นามเสาร์
8ด.ญ.ณัฐณิชา ต้นภูเขียว
9ด.ญ.พรพรรษา ไตรทอง
10ด.ญ.อภิชญา พาชื่น
11ด.ญ.จิราดา จูมจันทา
12ด.ญ.กัลย์สุดา กันหาคม
ครูประจำชั้นนางวีระพร สอนวงษา