โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

อนุบาล3/5

ลำดับที่ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
1ด.ช.ไกรวิชญ์ ใครบุตร
2ด.ช.พีรวิชญ์ ใครบุตร
3ด.ช.วีรวัฒน์ คิอินธิ
4ด.ช.สารัช ขันตะ
5ด.ช.ศุภณัฐ เดือนนิล
6ด.ช.อนาวิน ตุ่ยไชย
7ด.ช.ณัฐดนัย คำอินทร์
8ด.ช.อนาวิน สุวรรณชัยรบ
9ด.ช.ณภัทร ผมประทุม
10ด.ช.ชัยวิชญ์ เดชขันธ์
11ด.ญ.กนกพิชญ์ ใครบุตร
12ด.ญ.ตรีทิตยพิภา สิริปัจธรรม
13ด.ญ.กานต์ธิดา ยมพินิจ
14ด.ญ.หนึ่งธิดา บุญณะสาร
15ด.ญ.ปุณยาพร แง่มสุราช
ครูประจำชั้นนางสาวอ้อยทิพย์ ประลอบพันธ์