โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

อนุบาล2/1

ลำดับที่ชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1ด.ช.ภักดีบดินทร์ ฤาเดช
2ด.ช.กันตพงษ์ โน๊ตสุภา
3ด.ช.ศุภวุฒิ สติยศ
4ด.ช.ธนศักดิ์ แก้วฝ่าย
5ด.ช.ปัณณวิชญ์ ชายกวด
6ด.ช.เอกอนันต์ ฮามวัน
7ด.ช.ภูภูมิ คะสุดใจ
8ด.ช.ธนกฤต เสนาไชย
9ด.ช.ศุภวุฒิ งาสิทธิ์
10ด.ญ.ชาลิสา ไชยอินทร์
11ด.ญ.จินตพร พวงเงิน
12ด.ญ.รัตนาวดี สายธิไชย
13ด.ญ.ปาลิตา ริยะบุตร
14ด.ญ.พิรญาณ์ เหง้าละคร
15ด.ญ.กานต์พิชชา ทองมา
16ด.ญ.ณัฐณิชา สารเนตร
17ด.ญ.ณัฏฐณิชา สมนาม
ครูประจำชั้นนางสายใจ เปาวนา