โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

อนุบาล2/3

ลำดับที่ชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1ด.ช.กฤษฎา ชายกวด
2ด.ช.วัชรพล เพลิศแก้ว
3ด.ช.ดรัณภพ หัตถสาร
4ด.ช.โยธิน ใครบุตร
5ด.ช.ธนากร เพริศแก้ว
6ด.ช.ปกรธรรม เหง้าละคร
7ด.ช.กฤษฏ์ แก้วก่อง
8ด.ช.ธราธิป ขวาไชย
9ด.ญ.ชัชชุอร สายธิไชย
10ด.ญ.ธัญญาภรณ์ อินอยู่
11ด.ญ.พรมิกา ศรีศิลา
12ด.ญ.ชญานิน อรกุล
13ด.ญ.ชิดชนก แง่มสุราช
14ด.ญ.จันทิมา พลสีดา
15ด.ญ.พิมพ์ลภัส อินธิโคตร
16ด.ญ.ญษดาพัชร์ แจนโกนดี
17ด.ญ.วิภาดา เรียบร้อย
ครูประจำชั้นนางสาวแหวนเพ็ชร ใยแก้ว