ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๙๙/๑  หมู่  ๑๘  ถนน  อากาศ – ศรีสงคราม  ตำบล อากาศ  อำเภอ อากาศอำนวย  จังหวัด สกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๗๐  โทรศัพท์  ๐๔๒ – ๗๙๙๑๘๐  โทรสาร  ๐๔๒ – ๗๙๘๔๓๑   website  www.aums.ac.th   E-mail:  aums26072546@gmail.com  สังกัด  เทศบาลตำบลอากาศอำนวยเปิดสอนระดับปฐมวัยตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ๑ (อายุ ๔ ปี)  ถึง  ชั้นอนุบาล  ๓  (อายุ ๖ ปี)  จำนวน  ๑๕  ห้องเรียน  โรงเรียนมีเนื้อที่ ๒.๕  ไร่

                  โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้การบริการให้การศึกษาในระบบโรงเรียนให้กับเด็ก  แก่เด็กในเขตพื้นที่ในระดับก่อนปฐมวัยศึกษา  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒  จัดการเรียนการสอนในระดับ  อนุบาล  ๑  (อายุ  ๔  ปี)  ถึง  ชั้นอนุบาล  ๓  (อายุ ๖ ปี)  เพื่อเป็นรากฐานชีวิตและการเตรียมความพร้อมของเด็กทั้งร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคม

แผนผังบริเวณโรงเรียน