โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

อนุบาล2/5

ลำดับที่ชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1ด.ช.อภิวัฒน์ พลสุวรรณ
2ด.ช.ณัฐพศิษฐ์ เรือนมูล
3ด.ช.พีรวิชญ์ แง่มสุราช
4ด.ช.ณัฐนันท์ สุวรรณชัยรบ
5ด.ช.อิทธิพัทธ์ สานนท์
6ด.ช.เทพฤทธิ์ แพงศรีทา
7ด.ช.ณัฐพัฒน์ ใครบุตร
8ด.ช.ธนากร สุริวรรณ์
9ด.ช.ธีระภพ เพชรจันทร์
10ด.ช.วรพล แย้มดงพลอย
11ด.ช.อาทิวราย์ สิทธิยา
12ด.ช.วัชรพล จูมจันทา
13ด.ญ.อุรัสยา มังโลคา
14ด.ญ.นรินทร์ทิพย์ รัตนะ
15ด.ญ.กัญญาพัชร ไตรทอง
16ด.ญ.กัญญาภัทร์ ขวาไชย
ครูประจำชั้นนายปัญญา โคตรธรรม