โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

อนุบาล2/4

ลำดับที่ชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1ด.ช.เกียรติศักดิ์ แก้วมณี
2ด.ช.สรวิศ ใครบุตร
3ด.ช.ธนภัทร พรมเทพ
4ด.ช.สมโชค สอนวงษา
5ด.ช.ธัชพล ตาลโยธา
6ด.ช.วัชรพล จูมจันทา
7ด.ช.มาวิน พิลาอ่อน
8ด.ช.อภิรัตน์ งันปัญญา
9ด.ช.ณัฐดนัย ไกยะราช
10ด.ช.ตรีภพ ยาเคน
11ด.ญ.เกศสุดา ดวงไชยศรี
12ด.ญ.ภัทรธิดา เคนจำปา
13ด.ญ.ณัฏฐธิดา ใครบุตร
14ด.ญ.ศุภัชญา วงค์วันดี
15ด.ญ.ปาลิตา ภูมิแก้ว
16ด.ญ.เดือนพัตรา จูมจันทา
17ด.ญ.เพ็ญพิชชา สุดดี
ครูประจำชั้นนางสาววิไลลักษณ์ จันทปัญญา