อนุบาล3/3

ลำดับที่ชื่อ – สกุลหมายเหตุ
1ด.ช.เตศรัญ เชื้อนนท์
2ด.ช.ทรัพย์ทวี ทิพมนต์
3ด.ช.พัชรพงศ์ จันทร์แดง
4ด.ช.จิรายุ เพริศแก้ว
5ด.ช.ประกาศิต เพชรพิชัย
6ด.ช.บุญเพ็ญ เหง้าละคร
7ด.ช.นาวา ธิอุทิ
8ด.ช.ชยางกรู ผายดี
9ด.ช.ธนวัต นาอุ่นเรือน
10ด.ญ.ชลลดา ตุ่ยไชย
11ด.ญ.กวินธิดา สาธุชาติ
12ด.ญ.เกศินี ฉิมานุกูล
13ด.ญ.สุพรรษา ครองสระ
14ด.ญ.ปวรา จามน้อยพรม
15ด.ญ.วนิดา องอาจ
16ด.ญ.อริสรา นำสงค์
17ด.ญ.กชพร แก้วมุงคุณ
18ด.ญ.ตรีทิพยธิดา ปุนหาวงค์
ครูประจำชั้นนางสาวอินธุอร งิ้วไชยราช
Scroll to Top