อนุบาล1/3

ลำดับที่ชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1ด.ช.วัชระ งาสิทธิ์
2ด.ช.ชนาธิป จันทรวิโรจน์
3ด.ช.อนาวิล ผมประทุม
4ด.ช.นันทณัฐ หล่มช่างคำ
5ด.ช.เสฎฐวุฒิ แสนไชย
6ด.ช.วัชรวิศว์ ใครบุตร
7ด.ญ.ณัฏฐณิชา ตงธิ
8ด.ญ.ญาดา ป้องดู่
9ด.ญ.ปริณดา เริงสนาม
10ด.ญ.อภัสรา ชาเหลา
11ด.ญ.เมลดา เหง้าละคร
12ด.ญ.กัลย์สุดา กันหาคม
ครูประจำชั้นนางจารุณี นิวาสวัฒน์
Scroll to Top