โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากร

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากร ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่ 6 (ธ) ศาลาการเปรียญวัดอุดมรัตนาราม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ อบรมธรรมะสำหรับครูและบุคลากร ให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์ ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิในวันสำคัญต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ในมุมมองที่หลากหลาย และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้

กิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)จัดกิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการ กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนาและวันสำคัญประจำถิ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามกองทุนหลักประกันสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กวัยเรียนและเยาวชนแก่ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามกองทุนหลักประกันสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กวัยเรียนและเยาวชนแก่ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง โดยใช้ทักษะกระบวนการส่งเสริมทักษะทางสมอง EF ส่งเสริมทักษะทางสมองในเด็กปฐมวัยด้วยการฝึกทักษะการเล่านิทาน 3เทคนิคโดยใช้ศิลปะ Perfect Square ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในเด็กวัยเรียนและเยาวชน

วันที่ 7-27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในเด็กวัยเรียนและเยาวชน ภายใต้งบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมดอดคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

แข่งทักษะวิชาการ ทต.ท่าแร่

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้ง หมด ๑๖ โรงเรียน # สรุปผลดังนี้ ๑. การประกวดการแข่งขัน”คัดลายมือ ระดับอนุบาล ๑-๓ ” ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ๒. การประกวดการแข่งขัน ” ฉีก ตัด ปะ ภาพ” ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ๓. การประกวดการแข่งขัน ” เดินตัวหนอน” ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ๔. การประกวดการแข่งขัน ” เลิงเล่นเต้น Dancer” ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ๕. การประกวดการแข่งขันเกมทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่๑ …

แข่งทักษะวิชาการ ทต.ท่าแร่ Read More »

กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และวันสำคัญประจำถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมดอดคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา2566

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๖

ชอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ลงทะเบียนเวลา 07:30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร   กำหนดการ ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๖ วันอังคาร  ที่  ๑๖   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมดอกคูณ  เทศบาลตำบลอากาศอำนวยเวลา   ๐๗.๓๐ น. ลงทะเบียน เวลา   ๐๙.๐๐ น.         ผู้บริหาร  คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียนพร้อมกัน  ณ  ห้องประชุมดอกคูณเทศบาลตำบลอากาศอำนวย                เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นายวิทวัส  แง่มสุราช  รองนายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  การจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เวลา  ๐๙.๑๐ …

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๖ Read More »

การแต่งกายประจำวัน

การแต่งกายประจำวัน ระเบียบข้อปฏิบัติโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์) ๑. การแต่งกาย ในหนึ่งสัปดาห์                                 วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี   ชุดนักเรียน รองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีขาว   วันพุธ     ชุดกีฬา  เสื้อสีเหลือง กางเกงสีดำ รองเท้าผ้าใบสีขาว (ชุดประจำโรงเรียนเทศบาลฯ)                                วันศุกร์   ชุดผ้าย้อมคราม                                 ปักชื่อนักเรียนสีน้ำเงินด้านซ้าย  ปักชื่อย่อโรงเรียน  ท.อ. ด้านขวา                     ๒. การมารับ – มาส่ง นักเรียน                    ๒.๑ การมาส่งนักเรียน ผู้ปกครองส่งนักเรียนที่ห้องเรียน พร้อมลงชื่อผู้มาส่ง ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๐๘.๓๐ น.                                 ๒.๒ การมารับนักเรียน ผู้ปกครองมารับนักเรียนที่ห้องเรียนพร้อมลงชื่อมารับ …

การแต่งกายประจำวัน Read More »

Scroll to Top