โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

อนุบาล1/1

ลำดับที่ชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1ด.ช.พีรวิชญ์ พรมโชติ
2ด.ช.พุฒิณัฐ รัตนภักดี
3ด.ช.ปัณณพัฒน์ เฒ่าอุดม
4ด.ช.ชลนภัทร นามสุโพธิ์
5ด.ช.เตชิต อวนป้อง
6ด.ช.ฤทธิ์ณัฏฐศิต แสงวงค์
7ด.ช.วิชญะ แง่มสุราช
8ด.ญ.จิดาภา เพริศแก้ว
9ด.ญ.ชนิกานต์ วงค์วันดี
10ด.ญ.ธนัชญา ตุ่ยไชย
11ด.ญ.ณัฐริยา สารเนตร
12ด.ญ.พิชญ์นาฏ ผายเงิน
ครูประจำชั้นนางปาริชา เหง้าละคร