ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

อนุบาล2/2

นางอนัญญา พวงเงิน

ครูประจำชั้น

รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล1/2

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
ด.ช.ไวภพ ยมพินิจ
2
ด.ช.รชานนท์ ชาเหลา
3
ด.ช.ณัฐพงศ์ เพลิศแก้ว
4
ด.ช.ศุภกฤต วงศ์ใหญ่
5
ด.ช.พิชรนันท์ ญาณวิจิตร
6
ด.ช.พัชระพงษ์ ณัฐฐานันดร
7
ด.ช.อาชวิน ทองรัตนะ
8
ด.ช.กมลณรงค์ อวนป้อง
9
ด.ญ.ศุภัสรา เหมือดเขื่อนขันธ์
10
ด.ญ.สุมาลี พรมบุตร
11
ด.ญ.กฤชมล ใครบุตร
12
ด.ญ.ลินรดา ผานะวงศ์
13
ด.ญ.ทิพย์รดา คามราช