Author name: admin

วันเด็กแห่งชาติปี๒๕๖๖ ณ ลานรวมใจไทโย้ย

วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ โครงการส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี๒๕๖๖ ณ ลานรวมใจไทโย้ย เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

วันเด็กแห่งชาติปี๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ(วันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๖๖)เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออก และเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการแสดงและกิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย ให้เด็กได้มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านเหมาะสมกับวัย

วันขึ้นปีใหม่๒๕๖๖ ทำบุญตักบาตร ณ ลานรวมใจไทโย้ย

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลอากาศอำนวยได้จัดโครงการวันขึ้นปีใหม่๒๕๖๖ นายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวยประธานในพิธี

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวยได้จัดโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และวันสำคัญประจำถิ่น(กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่)เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงความสำคัญของวันขึ้นปีใหม่ได้รู้จักความหมายขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในวันขึ้นปีใหม่ ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่28

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรฎาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21-24 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Scroll to Top