ข่าวกิจกรรมนักเรียน

โครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษาปี๒๕๖๕

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)ได้จัดโครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาล๑-๓ วันที่ ๘ ธันวาคม๒๕๖๕ ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

โครงการอยู่ท้องถิ่นเรียนรู้รักษ์ท้องถิ่น

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)ได้ดำเนินงานโครงการอยู่ท้องถิ่นเรียนรู้รักษ์ท้องถิ่นขึ้น ในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕-วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม

วันเด็กแห่งชาติปี๒๕๖๖ ณ ลานรวมใจไทโย้ย

วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ โครงการส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี๒๕๖๖ ณ ลานรวมใจไทโย้ย เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

วันเด็กแห่งชาติปี๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ(วันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๖๖)เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออก และเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการแสดงและกิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย ให้เด็กได้มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านเหมาะสมกับวัย

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวยได้จัดโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และวันสำคัญประจำถิ่น(กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่)เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงความสำคัญของวันขึ้นปีใหม่ได้รู้จักความหมายขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในวันขึ้นปีใหม่ ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่28

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรฎาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21-24 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Scroll to Top