ข่าวกิจกรรมนักเรียน

พิธีเปิดโครงการเวทีคนเก่ง วิถีคนกล้า 14-17 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย เป็นประธานเปิดโครงการเวทีคนก่ง เวทีคนกล้า ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) โครงการระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2566 โดยมัวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ปลูกฝังให้นักเรียนมีความริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

นายดวงดี เพริศแก้ว มอบเหรียญรางวัล

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย นายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย นางประนอม งิ้วโสม รองปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย มอบเหรียญรางวัล ท่าแร่เกมส์ ครั้งที่ 10 ปี2566 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

พิธีมอบรางวัลท่าแร่เกมส์ ครั้งที่๑๐

การแข่งขันกีฬานักเรียน ปฐมวัย ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ท่าแร่เกมส์ ครั้งที่๑๐ วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่าแร่วิทยา จัดโดย เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

พิธีเปิดท่าแร่เกมส์ ครั้งที่ ๑๐

การแข่งขันกีฬานักเรียน ปฐมวัย ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ท่าแร่เกมส์ ครั้งที่๑๐ วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่าแร่วิทยา จัดโดย เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็กวัยเรียนและเยาวชน(รำมวยโบราณ)

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็กวัยเรียนและเยาวชน(รำมวยโบราณ) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรักการออกกำลังกายและสร้างสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างสมำเสมอ มีความมั่นใจกล้าแสดงออก มีสุขภาพจิตที่ดี ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและผู้อื่นอย่างเหมาะสมตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมอนามัย อีกทั้งยังฝึกทักษะในการเล่นร่วมกันอย่างปลอดภัยและมีความสุข

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็กวัยเรียนและเยาวชน(กิจกรรมแอโรบิค)

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็กวัยเรียนและเยาวชน เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรักการออกกำลังกายและสร้างสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างสมำเสมอ มีความมั่นใจกล้าแสดงออก มีสุขภาพจิตที่ดี ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและผู้อื่นอย่างเหมาะสมตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมอนามัย อีกทั้งยังฝึกทักษะในการเล่นร่วมกันอย่างปลอดภัยและมีความสุข

เลี้ยงอาหารกลางวัน

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม ๒๕๖๖ พระครูปลัดสมเดชสุตินฺธโร พร้อมคณะจากกรุงเทพฯได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

กีฬาภายใน ยุวชนคนดี เก่ง มีสุข ปี๒๕๖๕

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)จัดโครงการพัฒนาทักษะกีฬาและนันทนาการการแข่งขันกีฬาภายใน ยุวชนคนดี เก่ง มีสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ลานรวมใจไทโย้ย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านเหมาะสมกับวัยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะกีฬาและประโยชน์การออกกำลังกาย รู้กฎกติกาทางสังคมรู้แพ้ รู้ชนะ และการให้อภัย แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

Scroll to Top