กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Bansuan Zero Tolerance)

10 เมษายน พ.ศ.2566  เวลา 08.30 น. นายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Bansuan Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2566

เพื่อดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและนำผลการประเมินภายในไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณพ์อย่างต่อเนื่อง

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา2565

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา2565 วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม2566 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์อำเภออากาศอำนวย ครั้งที่32

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์อำเภออากาศอำนวย ครั้งที่32 ระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม 2566 โรงพยาบาล รักษ์ท้องถิ่น พลังท้องถิ่น มหามิตร ที่ว่าการอำเภอ ตำรวจ ครู โดยโรงพยาบาลอากาศอำนวย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาและสนามกีฬาโรงเรียนบ้านอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมเวทีคนเก่ง วิถีคนกล้า 14-17 มีนาคม 2566

โครงการเวทีคนก่ง วิถีคนกล้า ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) โครงการระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2566

พิธีเปิดโครงการเวทีคนเก่ง วิถีคนกล้า 14-17 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย เป็นประธานเปิดโครงการเวทีคนก่ง เวทีคนกล้า ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) โครงการระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2566 โดยมัวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ปลูกฝังให้นักเรียนมีความริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

นายดวงดี เพริศแก้ว มอบเหรียญรางวัล

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย นายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย นางประนอม งิ้วโสม รองปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย มอบเหรียญรางวัล ท่าแร่เกมส์ ครั้งที่ 10 ปี2566 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

พิธีมอบรางวัลท่าแร่เกมส์ ครั้งที่๑๐

การแข่งขันกีฬานักเรียน ปฐมวัย ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ท่าแร่เกมส์ ครั้งที่๑๐ วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่าแร่วิทยา จัดโดย เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

Scroll to Top