กีฬาภายใน ยุวชนคนดี เก่ง มีสุข ปี๒๕๖๕

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)จัดโครงการพัฒนาทักษะกีฬาและนันทนาการการแข่งขันกีฬาภายใน ยุวชนคนดี เก่ง มีสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ลานรวมใจไทโย้ย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านเหมาะสมกับวัยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะกีฬาและประโยชน์การออกกำลังกาย รู้กฎกติกาทางสังคมรู้แพ้ รู้ชนะ และการให้อภัย แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน