โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๖

ชอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ลงทะเบียนเวลา 07:30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

  กำหนดการ

ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๖

วันอังคาร  ที่  ๑๖   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมดอกคูณ  เทศบาลตำบลอากาศอำนวยเวลา   ๐๗.๓๐ น. ลงทะเบียน

เวลา   ๐๙.๐๐ น.         ผู้บริหาร  คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียนพร้อมกัน  ณ  ห้องประชุมดอกคูณเทศบาลตำบลอากาศอำนวย                เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นายวิทวัส  แง่มสุราช  รองนายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  การจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เวลา  ๐๙.๑๐ น.           ประธาน  นายดวงดี  เพริศแก้ว  (นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย)

กล่าวเปิดงานพร้อมพบปะผู้ปกครองนักเรียน  ชี้แจงนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เวลา  ๐๙.๒๐ น.          คณะผู้บริหารกล่าวถึงนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

                                       – ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

                                       – ผู้อำนวยการกองการศึกษา

               – ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

                                       – ผู้ปกครอง – ถามตอบ ข้อสงสัย

                                       – แนะนำครูแต่ละสายชั้น

เวลา  ๑๐.๐๐ น.          พบครูประจำชั้นที่ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)   


Tags: