ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2566

เพื่อดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและนำผลการประเมินภายในไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณพ์อย่างต่อเนื่อง