อนุบาล3/4

Koong-1 

นางสาววิไลลักษณ์ จันทปัญญา 

ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๔

 

รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๓/๔ (อายุ ๖ ปี )

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

1

ด.ช.ศักดาทร   คามราช

 

2

ด.ช.ชนพล      อินธิโคตร

 

3

ด.ช.ธีระพัฒน์  งิ้วโสม

 

4

ด.ช.ปฏิพัทธ์    เพลิศแก้ว

 

5

ด.ช.ศิริเขต      วงวาส

 

6

ด.ช.ภีรพัฒน์    จูมจันทา

 

7

ด.ช.ธนพัฒน์    จูมจันทา

 

8

ด.ช.อนัตตา     จ้งจันศรี

 

9

ด.ช.พาทิศ      วงค์วันดี

 

10

ด.ช.รุ่งเรือง     วงศ์วันดี

 

11

ด.ช.ธนาภัทร   จำรักษา

 

12

ด.ช.พงศกร     จันทร์ลือชัย

 

13

ด.ญ.วิภาวรร    ศรีช่วย

 

14

ด.ญ.กัญญาภัค  ฤาไกรศรี

 

15

ด.ญ.จิรัชยา      แสนตา

 

16

ด.ญ.กิ่งรัก       พากา

 

17

ด.ญ.ปวรส       อินธิโคตร

 

18

ด.ญ.อาจารี      ศรีมุงคุณ

 

19

ด.ญ.พรชนก     ชาเหลา

 

20

ด.ญ.พิมพ์อักษร ลุนราช

 

21

ด.ญ.ธัญพิชชา   ทิลารักษ์

 

 

นักเรียนชาย 12  คน

 

นักเรียนหญิง 9  คน

 

          รวม  21   คน