HEAD-61

อนุบาล2/5

Kung2 

น.ส.วิไลลักษณ์  จันทปัญญา 

ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๕

 

 

รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๒/๕ (อายุ ๕ ปี )

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

ด.ช.พุทธรักษ์  แจ้งไชยศรี

 

ด.ช.โชติภณ    สุริวรรณ์

 

ด.ช.พีรณัฐ      เหมือยพรม

 

ด.ช.ชยณัฐ      คิอินธิ

 

ด.ช.วัฒนา       ฤาเดช

 

ด.ช.วรากรณ์    จันวิเศษ

 

ด.ช.ธนากร      อาสาสร้อย

 

ด.ช.คงศักดิ์      เสือคำจันทร์

 

ด.ช.จิรายุ        มุงธิราช

 

๑๐

ด.ช.ติณณภพ    สุพรรณโมก

 

๑๑

ด.ญ.ณิชา        ประลอบพันธ์

 

๑๒

ด.ญ.ญาศินี       เถาตาจันทร์

 

๑๓

ด.ญ.ญาณิศา    หมีเขียว

 

๑๔

ด.ญ.กชกร       บงค์บุตร

 

๑๕

ด.ญ.หนึ่งธิดา    อินตา

 

๑๖

ด.ญ.กานดา      สอนวงษา

 

๑๗

ด.ญ.ฐิตินันท์     อัครจันทร์

 

๑๘

ด.ญ.จันทร์ทิมา  ขวาวงศา

 

๑๙

ด.ญ.วรารัตน์     วงค์วันดี

 

๒๐

ด.ญ.ชนิสรา      ฤาประสิทธิ์

 

๒๑

ด.ญ.ศุภกานต์    แก้วเสถียร

 

๒๒

ด.ญ.พัชริญา      เสตะ

 

 

นักเรียนชาย   10  คน

 

นักเรียนหญิง  1๒  คน

 

          รวม  2๒   คน

 

 

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

199/1 หมู่ 18 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายพิกุล งอธิราช 081 9652398 pikul06@gmail.com